Wedstrijdregelement VAST & GOED MAKELAARS BV

Win een Elektrische fiets t.w.v. € 2.500 (incl. btw) bij fietsen “Wildiers” te Geel, Nieuwstraat 88.

Algemeen 

 • Deze wedstrijd zonder verplichte deelname voor de consument wordt georganiseerd door “Vast & Goed” Makelaars Bv, Stationsstraat 69, 2440 Geel.
 • Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement , alsook van alle beslissingen die de organisator verplicht zou zijn te nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Door deelname ziet de deelnemer af van elke vordering ten aanzien van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van dit wedstrijdreglement.
 • Noch “Vast & Goed” Makelaars Bv, Stationsstraat 69, 2440 Geel, noch elke andere persoon of vennootschap die de wedstrijd mede organiseert, zal aansprakelijk kunnen gesteld worden indien in geval van overmacht de wedstrijd geen doorgang kan vinden, of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd moeten gewijzigd worden. De organisator van deze wedstrijd behoud zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. De organisator behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welke vergoeding dan ook. Onder overmacht zal eveneens worden aanzien de omstandigheden dat de organisatoren problemen ondervinden met derden m.b.t. de uitvoering van de wedstrijd of afgifte van de prijs;
 • Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich uitsluitend schriftelijk dienen te richten tot Stijn Borgers, bestuurder van de vennootschap “Vast & Goed” Makelaars, Stationsstraat 69, 2440 Geel, waarbij alle rechten worden voorbehouden tot het formulieren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden aanzien als een formele aanvaarding ervan in hoogde van de organisatoren.
 • Ingeval er sprake is van mogelijke fraude of een duidelijke onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt “Vast & Goed” Makelaars, Stationsstraat 69, 2440 Geel zicht het recht om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd.
 • Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Turnhout en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.

Deelnemers

 • Deze wedstrijd is beperkt tot alle inwoners van België die minimaal 18 jaar oud zijn op datum van de deelname.

Duurtijd

 • De mogelijkheid voor eventuele deelname aan deze wedstrijd begint vanaf 1 maart 2022 en eindigt op 1 maart 2023. “Vast & Goed” Makelaars Bv, Stationsstraat 69, 2440 Geel heeft steeds de mogelijkheid om de promotie vroeger of later te laten eindigen zonder dat hiertegen enig verhaal mogelijk is.

Deelnemingsvoorwaarden “Win een elektrische fiets”

 • Om geldig te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd moet de eventuele deelnemer zijn/haar eigendom in verkoop stellen bij “Vast & Goed” Makelaars Bv, dit aan de normale voorwaarden en via een exclusieve opdracht tot verkoop met een duurtijd van 6 maanden.
 • De unieke gegevens van de deelnemer worden toegevoegd aan de trekking onder volgende voorwaarden:
  • Doorgeven van een lead (gegevens van een mogelijke opdrachtgever)
   • Naam doorgever wordt 1 maal toegevoegd
  • Vastleggen van een waardebepaling
   • Naam opdrachtgever wordt 1 maal toegevoegd
  • Tekenen van een opdracht tot verkoop met voormelde voorwaarden
   • Naam opdrachtgever wordt 2 maal toegevoegd
  • Effectief verkopen van een eigendom
   • Naam opdrachtgever wordt 3 maal toegevoegd
 • Elke professionele deelnemer kan maar 1 keer deelnemen aan deze wedstrijd
 • Elke particuliere deelnemer neemt zo dikwijls deel als dat er verschillende opdrachten tot verkoop worden gegeven.
 • Indien er meerdere eigenaars zijn van 1 bepaalde eigendom, is er echter 1 deelname mogelijk en moeten zij onderling overeenkomen.

Verhaal

 • Geen enkel verhaal tegen de uitslag van deze wedstrijd is mogelijk.
 • Aan fouten in het systeem of in de vermeldingen, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Winnaars

 • Het winnen van de fiets t.w.v. € 2500 incl. btw.
 • De organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van inzendingen.
 • De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging

Bekendmaking winnaars

 • De winnaars zullen worden bekendgemaakt in de week volgende op 1/3/2023
 • De bekendmaking zal gebeuren door een Facebook-evenement via een live-video

Prijzen

 • De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild of in speciën worden omgezet of worden overgedragen aan derde personen.
 • “Vast & Goed” Makelaars Bv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eender welke schade of eender welk incident voortvloeiende uit de toekenning van de prijs en/of deelname aan deze wedstrijd en/of het gebruik van de gewonnen prijs. “Vast & Goed” Makelaars Bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid, onder welke vorm ook, inzake eventuele technische euvels, verlies, diefstallen of vertragingen in het toekennen van de prijzen.
 • De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en niet als een producent of verlener van diensten kunnen worden beschouwd. De winnaar erkent uitdrukkelijk door de aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden door aanvaarding van de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welke aard ook t.a.v. de organisator m.b.t. de prijs. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de technische kenmerken van de prijzen. De organisator zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft, de prijs te overhandigen, een andere prijs te verstrekken, echter zal het de organisator steeds toegestaan zijn een evenwaardige prijs te overhandigen aan de winnaar(s).

Persoonlijke gegevens

 • “Vast & Goed” Makelaars Bv zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de wet “GDPR” sinds 25 mei 2018: “Beheer en beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers (GDPR of AVG)”
 • Door deelname aan de wedstrijd stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat “Vast & Goed” Makelaars Bv zijn of haar gegevens mogen gebruiken voor commerciële promotie van hun producten en diensten. Gemaakte foto’s en video’s van de uitreiking van de prijzen mogen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Door zijn of haar deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem alsook te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. De winnaars kunnen gevraagd worden deel te nemen aan een publiciteitscampagne, waaronder deelname aan publicitaire fotosessies.